/content/files/images/stranky-hlavicky/projekty.png

Zapojení do projektů


ŠABLONY II Plavy


REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010552
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

Výsledek obrázku pro logo eu
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výsledek obrázku pro logo mÅ¡mt

 

Výzva MŠMT č. 22

Název projektu: ZŠ Plavy 22
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003124
Zahájení realizace projektu: 05.10.2016
Ukončení realizace projektu: 04.10.2018
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 298 270 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost a mentoring, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti mentoringu.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

Individuálně, ale společně a jinak

Jako partnerská škola Vzdělávacího centra Turnov, jsme zapojeni do projektu
č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000174.
Doba trvání projektu: 1.7.2016- 30.6.2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – OP VVV a jeho podstatou je podpora inkluzivního vzdělávání na školách. Cílem jednotlivých aktivit je pomoci vytvářet ve škole takové prostředí, jež by podporovalo vhodným způsobem začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky zapojení do tohoto projektu jsme získali finanční prostředky na působení speciálního pedagoga, školního psychologa, koordinátora inkluze, další vzdělávání pedagogických pracovníků a poradenskou činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Výzva MŠMT č. 56

Klíčovou aktivitou projektu jsou čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Dále projekt podporuje cizojazyčné vzdělávání pedagogů.

Creative Classrooms Lab

Projekt podporuje inovativní vzdělávání za pomoci tabletů. Stali jsme se součástí ověřovací skupiny, do které je zapojeno 9 ministerstev a 45 škol Evropy. Naším úkolem je ověřit stávající scénáře využití tabletů, podělit se s ostatními o úspěchy a inspirovat se navzájem. Oficiální stránky projektu naleznete zde.

EU peníze základním školám

Výsledkem EU peníze školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • přírodní vědy
  • finanční gramotnost
  • inkluzívní vzdělávání
  • čtenářská a informační gramotnost

viz. informační leták
viz. Ministerstvo, školství mládeže a tělovýchovy

Tento projekt byl již ukončen.

Zdravé zuby

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.

viz. http://www.zdravezuby.cz/

Spolupráce na tomto projektu byla již ukončena. S péčí o zuby jsou děti seznamovány během běžné výuky a mají možnost si čistit zuby v družině.

Ovoce do škol

Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

viz. informační leták
viz. http://www.ovocedoskol.eu/

Recyklohraní

Zapojili jsem se do recyklačního programu pod záštitou MŠMT ČR. Chceme tím prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění odpadů a jejich recyklace. Můžete nám pomoci ve sběru a získání bodů, za které si můžeme pořídit nejrůznější pomůcky a hry z katalogu odměn. sledujte naše články, kde píšeme, co právě sbíráme nebo se informujte u našich žáků a zaměstnanců.

eTwinning

eTwinning je prostor, kde se mohou setkávat žáci a učitelé z různých evropských škol. Mohou tak spolu komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Základem pro spolupráci škol je používání informačních a komunikačních technologií (ICT).

Svého partnera do projektu si můžeme najít sami, nebo se naopak někomu bude líbit naše škola. Důležité je, že spolu budeme sdílet nějaký zájem. Na oficiální stránky projektu se můžete podívat zde.